Baroque Camerata
Taiwan Top

The Flowing and Elegance of Baroque Music

日期:2012-10-06

 

 


演出曲目:法蘭庫/E大調大提琴奏鳴曲
               巴赫/第三號小提琴奏鳴曲,E大調,作品1016
               庫普蘭/第六組曲
               能言善道
               神秘的芭麗凱德
               飛蟲
               第十八組曲
               嘀
               噠
               恰或是摘橄欖的女人
 

演 出 者: 大鍵琴/李美文
              小提琴/陳鈺雯
              大提琴/高炳坤
              聲  樂/黎蓉櫻
 

場    次:  2012/10/6(六)19:30 臺南知事官邸˙音樂會館
              2012/10/7(日)16:00 雲林行啟記念˙公民會館